Zásady ochrany osobných udajov COOKIES

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážený návštevník našej webovej stránky, tento dokument slúži na poskytnutie Vám základných informácií o tom spracúvaní cookies na našich stránkach. Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový súbor nazývaný cookie. Tento súbor je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri jej prehliadaní. Pri nasledujúcej návšteve stránky sa vďaka tejto „sušienke“ prihlásite rýchlejšie. Stránka Vás „spozná“ a ponúkne informácie, ktoré vyhľadávate, preferujete a zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo umožní Vám rýchlejšie vyplnenie údajov, rýchlejší vstup do web. Prostredia a v nadväznosti na všetky získané informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít, ktoré sa predpokladajú, žeby ste mohli využiť. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.
V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Ďalšie informácie nájdete nižšie. Ak predsa vzniknú ďalšie otázky alebo nejasnosti, neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch.

KTO SME? Pri spracúvaní osobných údajov sa stretnete s pojmom „PREVÁDZKOVATEĽ“. :

PREVÁDZKOVATEĽ:
Obchodné meno: HRICmedical s. r. o.
Sídlo: Žltá 3973/13A, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 07
IČO: 54471885
zapísaný v ORSR OS Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 159565/B

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

 • Kontaktná osoba: MDDr. Michaela Hric
 • 0915 150 120
 • Žltá 3973/13A, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 07

AKÉ COOKIES VYHODNOCUJEME? AKÝ JE ÚČEL ICH UKLADANIA? AKÉ SUBJEKTY BUDÚ MAŤ K DISPOZÍCII UVEDENÉ INFORMÁCIE?

ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIES

 • Účel spracúvania osobných údajov
  Tzv. základné cookies umožňujú návštevníkovi používanie rôznych základných funkcií ako napr. pred-vyplnenie formulárov, zapamätanie preferencií, prihlásenie registrovaného užívateľa a pod. Ak tieto cookies návštevník zakáže (neudelí súhlas), prevádzkovateľ webovej stránky nemôže garantovať plnú funkčnosť stránky/stránok.
 • Právny základ
  Váš súhlas pri nastavení i náš oprávnený záujem, pričom hlavným záujmom je ponúknuť Vám čo najlepšie špecifické nastavenie služieb a / alebo podpory pri Vašich aktivitách na našich stránkach, vrátane priamej reklamy .
 • Kategórie príjemcov
  Poverení zamestnanci.
  Sprostredkovateľ: správca webu, marketingová spoločnosť,..
  …Doplňte alebo ďalšie tretie strany aleboiných príjemcov
 • Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Kategórie dotknutých osôb
  Návštevník webovej stránky, ktorý udelil súhlas s uložením cookies.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – uskutočňuje sa
 • Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY COOKIES
 • Účel spracúvania osobných údajov
  Slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania sa návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšenie funkčnosti stránky a jej vzhľadu. Ak tieto cookies návštevník zakáže (neudelí súhlas), prevádzkovateľ webovej stránky nemôže garantovať plnú funkčnosť stránky/stránok.
 • Právny základ
  Váš súhlas pri nastavení i náš oprávnený záujem, pričom hlavným záujmom je ponúknuť Vám čo najlepšie špecifické nastavenie služieb a / alebo podpory pri Vašich aktivitách na našich stránkach, vrátane priamej reklamy .
 • Kategórie príjemcov
  Poverení zamestnanci
  Sprostredkovateľ: správca webu, marketingová spoločnosť,..
  …Doplňte alebo ďalšie tretie strany aleboiných príjemcov
 • Lehoty na vymazanie os. údajov
  doplňte
 • Kategórie dotknutých osôb
  Návštevník webovej stránky, ktorý udelil súhlas s uložením cookies.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – uskutočňuje sa
 • Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
REKLAMNÉ SÚBORY COOKIES
 • Účel spracúvania osobných údajov
  Slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
 • Právny základ
  Váš súhlas pri nastavení i náš oprávnený záujem, pričom hlavným záujmom je ponúknuť Vám čo najlepšie špecifické nastavenie služieb a / alebo podpory pri Vašich aktivitách na našich stránkach, vrátane priamej reklamy .
 • Kategórie príjemcov
  Poverení zamestnanci
 • Sprostredkovateľ:
  správca webu: www.rabbitstudio.sk , marketingová spoločnosť: ….
 • Lehoty na vymazanie os. údajov
  doplňte
 • Kategórie dotknutých osôb
  Návštevník webovej stránky, ktorý udelil súhlas s uložením cookies.
 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – uskutočňuje sa
 • Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa
V prípade voľby odmietnutia cookies samozrejme tieto cookies nespracúvame. Spracúvanie okrem cookies, ktoré nemajú charakter osobného údaja a zabezpečujú výlučne funkcionalitu webovej stránky, je založené výlučne na Vašom súhlase pri prvej návšteve stránky. Máte možnosť akceptácie všetkých cookies, odmietnutia všetkých cookies alebo jednotlivej voľby v rámci spravovania možností. Uvedené sa netýka tzv. nevyhnutných cookies.

V prípade záujmu zmeniť Vaše nastavenia alebo cookies manuálne odstrániť, postupujte nasledovne: … vložiť postup..

INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH:
 • Právo na prístup k OÚ
 • Právo na opravu
 • Právo na prenosnosť
 • Právo na výmaz
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo namietať
 • Právo podať návrh
Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, v tomto prípade návštevník webovej stránky. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY.

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania
je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na opravu
pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Právo na výmaz
„zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Právo podať návrh na začatie konania
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo na prenosnosť osobných údajov
ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. – vložiť návod –

Ďalšie informácie:
– Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom.
– Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).